Služby

Záhradná architektúra

JE NÁM POTEŠENÍM TVORIŤ SPOLU S VAMI PRIESTOR OKOLO VÁS

Obnova historických parkov
Rekonštrukcie a revitalizácie parkových objektov
Nové sadovnícke zámery
Záhradná tvorba
Rekonštrukcie a revitalizácie ovocných sadov
Voda v záhrade
Závlahové systémy

Pri tvorbe priestorov vo Vašom okolí, či už ide o záhrady, parky, verejné priestranstvá alebo terasy či balkóny, pracujeme tak s tradičnými, ako aj inovatívnymi metódami. Našim cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom budete tráviť veľa voľného času, oddychovať, relaxovať, pozorovať ako rastú Vaše deti, vítať priateľov alebo len tak sedieť a sledovať rastliny a živočíchy v ich prirodzenom prostredí. Denný rytmus alebo striedanie ročných období nebude len každodenným stereotypom života, ale odteraz príčinou sledovaných premien a vývoja prostredia okolo Vás – rastlín navrhnutých tak, aby Ste od skorej jari až do neskorej jesene nachádzali v záhrade kvety, aby odrážali prírodné podmienky prostredia,
aby pritiahli množstvo živočíchov – rôzne druhy vtáctva, množstvo drobných stavovcov a bezstavovcov, vnášajúcich do záhrady život,
aby Ste každý deň mali pred očami obľúbené druhy stromov, krov, popínaviek, kvetov, tráv a drobných bylín.

Dôležitou súčasťou našej práce je tzv. participatívne plánovanie. Za zložitým názvom sa skrývajú metódy, ktoré sa vo svete, a už aj u nás, úspešne zavádzajú a používajú najmä pri tvorbe verejných priestorov, kde je do celého tvorivého procesu zapojená aj široká verejnosť. Avšak pri tvorbe záhrad sa často krát zabúda na základný fakt, že je tvorená pre ľudí, ktorých obydlie obklopuje. Ide teda o prístup, pri ktorom do tvorby záhrady aktívne vstupuje majiteľ a my usmerňujeme a zapracovávame jeho požiadavky a nápady do priestoru, podľa jeho proporcií, podmienok prostredia, nárokov rastlín na prostredie a ich ekologických väzieb. Len podobným spôsobom môže vzniknúť dielo, ktoré je
odrazom jeho majiteľa,
vyjadrením jeho vkusu,
rozšírením interiéru domu do okolia,
architektonickou súčasťou stavby,
zvýraznením okolitého prostredia
a hlavne samotný majiteľ si takto vytvorí k vlastnej záhrade identitu a z neosobného diela vytvoreného autorom, ktorý ho nikdy nebude využívať sa stane priestor, v ktorom sa jeho obyvatelia budú cítiť doma.

Starostlivosť o stromy

ARBORISTIKA

presvetľovanie stromov v zastavanej časti
ošetrovanie drevín
posudzovanie drevín
zdravotný stav a životnosť drevín
inventarizácie drevín
návrh drevinového sortimentu pre sadovnícke zámery
pasport drevinovej vegetácie
pomológiu (ovocné dreviny)

Arboristika je komplexný prístup k starostlivosti o dreviny, zaoberajúci sa celým procesom pestovania a vývoja dreviny, od výsadby mladých jedincov, cez presadbu drevín až po údržbu starých a senescentných stromov. Arboristika ako odbor poníma všetky procesy a práce v pestovateľskej a výchovnej oblasti drevín. Venuje sa technológiám rozmnožovania a pestovania drevín, výsadbe drevín na stanovište, ochrane drevín, tak vzrastlých ako aj mladých jedincov, sanácii poškodenia drevín, či už mechanického, fyziologického alebo chorobami a škodcami. Samostatnou oblasťou je ochrana drevín na stavenisku, zabezpečenie optimálnej prevádzkovej bezpečnosti drevín a ochrana realizovaných výsadieb na konkrétnom stanovišti.
Rez veľkých stromov je nebezpečná činnosť vyžadujúca špeciálne znalosti, vybavenie a odborné vedomosti. Pokiaľ je nutné k prevedeniu rezu pracovať vo výške alebo používať špeciálne vybavenie (motorové píly, laná, upínacie prvky a pod.) je najlepšie zadať túto prácu odborníkom pre starostlivosť o stromy – arboristom. Arborista vám poradí aký typ rezu je nutný k zlepšeniu zdravotného stavu, prevádzkovej bezpečnosti alebo vzhľadu vášho stromu. Profesionálna arboristická firma vám zaistí požadované služby špecialistov majúcich pre túto prácu potrebné vybavenie a spĺňajúcich zákonné podmienky bezpečnej práce vo výškach.

Vyhnite sa firmám, ktoré praktizujú neštandardné prvky a využívajú nebezpečné metódy zásahu do života stromu:
Dekapitácia koruny – radikálne zostrihanie korún stromov bez objektívnych dôvodov často krát spôsobujúce bezprostredné zníženie prevádzkovej bezpečnosti, ohrozenie zdravotného stavu a narušenie celkového vzhľadu dreviny. Profesionálny arbororista vie, že dekapitácia spôsobuje nezvratné poškodenie stromu.
Používanie stúpačiek je deštruktívny spôsob výstupu do koruny stromu. Použitie stúpačiek je možné iba pri stromoch, ktoré sú určené na výrub a uvedená metóda urýchli samotný pracovný výkon.

Vedecká a výskumná činnosť

Náš tím je cielene zložený tak, aby šírkou svojho výskumu a záberu disciplín mohol komplexne vnímať a systematicky posudzovať zložitý systém biotických vzťahov v prostredí, ktoré nás obklopuje, a aplikovať tak do praktickej tvorby prostredia čo najviac poznatkov zo širšej základne výskumu. Položená je na vedeckých disciplínach súvisiacich s teoretickou a praktickou, teda aplikovanou ekológiou. Vo svojom vedeckom portfóliu venujeme pozornosť výskumu drevín v krajinnom a urbánnom prostredí, krajine ako takej a dopadom jej utilitarizácie a ekologickým aspektom využívania poľnohospodárskej pôdy. Za možnosť práce v oblasti vedy a výskumu samozrejme vďačíme aj naším partnerom, predovšetkým však Katedre plánovania a tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá vytvára vhodné zázemie pre získavanie nových poznatkov v predmetných oblastiach a ich následný prienik do praxe.
Systematickú vedeckú a výskumnú prácu vykonávame už viac ako desať rokov. Genézu práce je možné popísať kontinuitou od počiatočných publikovaných prác venujúcich sa systematickej botanike a fytocenológií a ekologickým aspektom rozšírenia formácií nelesnej drevinovej vegetácie v krajine a jej väzbe na biotopy. Od roku 2005 sústreďujeme viac pozornosti na rozšírenie drevín v mestskom (urbánnom) prostredí s akcentom na rozšírenie introdukovaných (cudzokrajinných) drevín. S uvedeným súvisí aj orientácia na procesy invázie drevín a snahám o kategorizáciu introdukovaných drevín podľa ich potenciálu ďalej sa rozširovať. Konkrétne ide o cielený výskum urbánneho prostredia, s ktorým súvisí následná pozornosť vedecko-výskumného zamerania na historické parkové objekty a komponovanú zeleň. V tomto období sa nám podarilo participovať na tvorbe inovatívnych metodík pre hodnotenie rozširovania sa drevín, hodnotenie parkových objektov a hodnotenie nelesnej drevinovej vegetácie s dôrazom na rozširovanie drevín do voľnej krajiny.
Na uvedené nadväzujú ďalšie výskumy, ktoré sa orientovali na samotné sukcesné procesy v krajine, konkrétne na potenciál, rozsah a rýchlosť rozširovania sa drevín vo voľnej krajine prirodzenou cestou, pričom sme pozornosť venovali najmä pustnúcim častiam krajiny, teda plochám, ktoré boli opustené a absentuje na nich ďalšie obhospodarovanie. Z uvedeného je zrejmé, že najväčšiu pozornosť, okrem urbánneho prostredia, sústredíme na agrárne (poľnohospodárske) krajinné štruktúry.
Osobitne sa venujeme výskumu ovocných sadov, perspektívam ich ďalšieho prospievania, a to vrátane udržateľnosti starých sadov. Tu nachádzame úzky súvis s výskumom drevinovej sukcesie a zvlášť s praktickou disciplínou ošetrovania drevín a s arboristikou.
V súčasnosti vrcholia naše snahy o nastavenie systému výskumných aktivít smerom k prognózovaniu sukcesných procesov všeobecne v celoslovenskom priestore, hodnoteniu parkových objektov a vegetačných formácií všeobecne a formulovaniu základných princípov ekologického dizajnu, teda prírode blízkym princípom tvorby komponovanej zelene.

Prehľad metodologických postupov, na ktorých vývoji sme participovali:

Metóda kategorizácie drevín podľa intenzity ich rozširovania (expanzie a invázie)
Metóda hodnotenia dynamiky procesu drevinovej sukcesie
Metóda klasifikácie procesu drevinovej sukcesie
Metóda hodnotenia impaktu drevín na krajinné prvky
Metóda prognózovania priebehu zmeny štruktúry, funkcie, zloženia a vzhľadu formácií nelesnej drevinovej vegetácie agrárnych plôch s absenciou obhospodarovania
Metóda hodnotenia drevín v parkových objektoch vzhľadom k ich zdravotnému stavu a životnosti
Metóda hodnotenia významnosti parkových objektov
Kategorizácia parkových objektov
Metóda výberu drevinového sortimentu v krajinárskych úpravách
Metóda hodnotenia perspektívy starých ovocných drevín v ovocných sadoch