O nás

ING. DUŠAN DANIŠ, PHD.


Univerzitné štúdium som absolvoval na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene v špecializácii Krajinné inžinierstvo a tvorba krajiny. Následne som pokračoval postgraduálnym štúdiom na katedre plánovania a tvorby krajiny, ktoré som v odbore Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií úspešne ukončil v roku 2008.
Svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriavam na výskum dynamiky drevinovej vegetácie a expanzie drevín v krajine, prognostiku sukcesných procesov na pustnúcich agrárnych štruktúrach a sledovanie zastúpenia domácich a introdukovaných drevín v historických a súčasných výsadbových zámeroch. Projekčne sa venujem návrhom vegetačných a sadovníckych úprav so zameraním na tvorbu súkromnej a priemyselnej zelene, krajinárskych úprav a rekonštrukciu historických parkových objektov.
Som členom medzinárodnej arboristickej spoločnosti ISA Slovensko. Do súčasnosti som participoval ako spoluriešiteľ na štyroch vedecko-výskumných projektoch, troch inštitucionálnych projektoch a niekoľkých krajinárskych štúdiách. Pedagogickú činnosť venujem predmetom dendrológia, krajinárska dendrológia, ekológia drevín, ekológia urbanizovaného prostredia a tvorba krajiny.

ING. PETER ORAVEC


Z našej štvorčlennej partie som ten, ktorý aktívne lezie a vo väčšej miere obľubuje potulky po horách. Narodil som sa v roku 1981 v Trebišove a vysokoškolské štúdium som absolvoval v roku 2007 – odbor Ekológia krajiny a ochrana prírody. Momentálne pracujem a žijem na jednom z Hriňovských lazoch, kde sa podieľam pri rozvoji miestného regiónu buď formou projektov (Priatelia Zeme), alebo samočinnosťou pre zachovanie pôvodných tradícii miestného regiónu.

ING. JURAJ MODRANSKÝ, PHD.


Narodil som sa r. 1974 v Trebišove. V roku 1997 som úspešne absolvoval štúdium v odbore „Všeobecná ekológia“ so zameraniami „Ochrana prírody a krajiny“ a „Ochrana životného prostredia“ na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. V súčasnosti pracujem na mieste učiteľa – odborného asistenta na Katedre plánovania a tvorby krajiny, kde participujem na výučbe predmetov zameraných na ekológiu drevín a aplikované disciplíny pri použití drevín v tvorbe voľnej krajiny a urbánneho prostredia.
Vo svojom doktorandskom štúdiu, ktoré som úspešne ukončil v roku 2008, sa venujem problematike zastúpenia a stavu introdukovaných drevín v parkových objektoch juhovýchodného Slovenska. Vo svojej ďalšej vedeckej práci riešim aj problematiku funkčnosti drevinovej vegetácie v krajine a urbánnom prostredí a problematiku využitia a rizík pri použití inváznych introdukovaných drevín. Aktívne sa podieľam na práci v troch mimovládnych organizáciách zameraných na problematiku ekológie a prácu s mládežou.
Som členom medzinárodnej arboristickej spoločnosti ISA Slovensko, s čím súvisí aj môj profesionálny záujem o starostlivosť o dreviny, arboristiku a pomológiu.

MGR. BRUNO JAKUBEC


Univerzitné štúdium sa mi podarilo úspešne ukončiť na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, v odbore environmentálna ekológia (2000-2005). Po štúdiách som sa zamestnal v občianskom združení Pre Prírodu z Trenčína, ktoré sa venuje prevažne praktickej ochrane prírody — starostlivosť o chránené územia v regióne stredného Považia (Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín).
Čiastkové úlohy som s radosťou riešil v piešťanskej mimovládke Živá Planéta. Na Katedre plánovania a tvorby krajiny pôsobím od novembra 2006 ako odborný asistent. Venujem sa štúdiu vplyvov róznych foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Svoju vedecko-výskumnú a aplikačnú činnosť venujem problematike poľnohospodárskej krajiny, permakultúrnemu dizajnu a arboristike.